Thực hiện Quyết định 636 /QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
+ Ngày hỏi: 02/01/2021 - 00:01
+ Người hỏi: Nguyễn Kim Hữu, Địa chỉ: Xã Thượng Ấm. Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Tôi đang làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở xã Trong lĩnh vực chứng thực: hiện nay có còn thu phí cấp bản sao từ sổ gốc hay không

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 02/01/2021 - 03:01

Tại Điều 4, Điều 16, Điều 17 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, quy định về thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc; cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc và quy định thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc. Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực, không quy định thu phí đối với trường hợp cấp bản sao từ sổ gốc. Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, trong đó đã công bố danh mục thủ tục hành chính Cấp bản sao từ sổ gốc, với các nội dung cụ thể như sau:
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận sau 15 giờ.

- Địa điểm thực hiện: Cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc.

- Phí, lệ phí: Không.

- Căn cứ pháp lý: Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Như vậy căn cứ các quy định nêu trên, cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc đối với lĩnh vực chứng thực thì không phải nộp phí, lệ phí./.