Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
+ Ngày hỏi: 02/01/2021 - 03:01
+ Người hỏi: Ma Phúc Sáng, Địa chỉ: Minh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Tại khoản 4, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: "Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 của Luật này." Vậy thời hạn ra Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện là ngày cuối cùng kể từ ngày thông báo (ngày thứ 30) hay sau ngày cuối cùng kể từ ngày thông báo (ngày thứ 31)? Việc tịch thu sau vài (như ngày thứ 35) kể ngày cuối cùng từ ngày thông báo có vi phạm Luật xử lý vi phạm hành chính không?

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 02/01/2021 - 03:01

 Các quy định của pháp luật có liên quan đến nội dung công dân hỏi như sau:

- Điều 8 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, cách tính thời hạn được quy định:
 
 “1. Cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự, trừ trường hợp trong Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc.”
- Khoản 1 Điều 144. Bộ Luật dân sự 2015 quy định về thời hạn:
 
“1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.
 
2. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc một sự kiện có thể xảy ra.”
- Khoản 2 Điều 147 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thời điểm bắt đầu thời hạn:
 
“2. Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định.”
Khoản 1, 5, 6 Điều 148Bộ luật dân sự năm 2015 quy định kết thúc thời hạn:
 
“1. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn…
 
5. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.
 
6. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó.”
- Điểm a, b khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính:
 
1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:
 
a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;
 
b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật...”
- Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý, kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:
 
“...4. Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng theo quy định pháp luật.”
Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, đối chiếu với nội dung nêu tại khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì cách tính thời hạn người vi phạm được đến nhận tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ được xác định theo quy định về xác định thời điểm bắt đầu thời hạn, thời điểm kết thúc thời hạn. Về xác định thời điểm bắt đầu thời hạn: Khi thời hạn được xác định bằng ngày thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định (ngày ra thông báo, niêm yết công khai). Về xác định thời điểm kết thúc thời hạn: Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn; khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó; thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó. Trong thời hạn nêu trên, nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.
Cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có hành vi vi phạm trong xử phạt vi phạm hành chính; xử lý không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật./.