Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023
Quy định của pháp luật tiếp cận thông tin về công khai thông tin

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (sau đây viết là Luật Tiếp cận thông tin năm 2016). Ngày 23/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin (sau đây viết tắt là Nghị định số 13/2018/NĐ-CP). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP về Công khai thông tin thông qua Hỏi – đáp dưới đây.

Đề cương giới thiệu Luật Cảnh sát cơ động

Luật Cảnh sát cơ động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/6/2022 (sau đây viết tắt là Luật Cảnh sát cơ động); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 03/2022/L-CTN ngày 28/6/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.