Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022
 • Hỏi - Đáp pháp luật về chính sách miễn, giảm thuế trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  Cập nhật: Thứ 2, 09/05/2022  16:39 - Lượt xem: 78

 • Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Thanh tra

  Cập nhật: Thứ 3, 22/02/2022  16:17 - Lượt xem: 233

  Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Thanh tra”, như sau:

 • Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Quản lý thị trường

  Cập nhật: Thứ 3, 22/02/2022  16:14 - Lượt xem: 92

  Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Quản lý thị trường”, như sau:

 • Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Kiểm lâm

  Cập nhật: Thứ 3, 22/02/2022  16:10 - Lượt xem: 45

  Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Kiểm lâm”, như sau:

 • Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Công an nhân dân

  Cập nhật: Thứ 6, 18/02/2022  16:06 - Lượt xem: 55

  Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Công an nhân dân”, như sau:

 • Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan Thuế

  Cập nhật: Thứ 6, 18/02/2022  16:02 - Lượt xem: 72

  Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan Thuế”, như sau:

 • Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

  Cập nhật: Thứ 5, 17/02/2022  14:13 - Lượt xem: 143

  Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về "Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên", như sau:

 • Đối tượng, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

  Cập nhật: Thứ 5, 17/02/2022  14:10 - Lượt xem: 64

  Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về "Đối tượng, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc", như sau:

 • Đối tượng, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

  Cập nhật: Thứ 4, 16/02/2022  09:10 - Lượt xem: 291

  Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính về "Đối tượng, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng", như sau:

 • Chuyển hồ sơ của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc có dấu hiệu của tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc

  Cập nhật: Thứ 3, 15/02/2022  09:41 - Lượt xem: 5

  Ngày 31/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2021/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Nghị định số 140/2021/NĐ-CP). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu chuyên đề về "Chuyển hồ sơ của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc có dấu hiệu của tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự; truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc" theo quy định của Nghị định số 140/2021/NĐ-CP như sau:

 • Thi hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình

  Cập nhật: Thứ 3, 15/02/2022  09:35 - Lượt xem: 81

  Ngày 24/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Nghị định số 120/2021/NĐ-CP). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Nghị định số 120/2021/NĐ-CP về thi hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình, như sau:

 • Thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  Cập nhật: Thứ 3, 15/02/2022  09:15 - Lượt xem: 33

  Ngày 24/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Nghị định số 120/2021/NĐ-CP). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Nghị định số 120/2021/NĐ-CP về thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, như sau:

 • Đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  Cập nhật: Thứ 2, 14/02/2022  14:12 - Lượt xem: 35

  Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). Ngày 24/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Nghị định số 120/2021/NĐ-CP). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP về đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, như sau:

 • Thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  Cập nhật: Thứ 2, 14/02/2022  14:07 - Lượt xem: 55

  Ngày 24/12/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cóhiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sau đây viết tắt là Nghị định số 120/2021/NĐ-CP). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của Nghị định số 120/2021/NĐ-CP về thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, như sau:

 • Các hình thức xử lý vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng

  Cập nhật: Thứ 4, 26/01/2022  16:34 - Lượt xem: 149

 • Tổng số: 36 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang