Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
 • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

  Cập nhật: Thứ 3, 21/11/2023  15:11 - Lượt xem: 43

  Luật Khiếu nại năm 2011 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2012, được sửa đổi bổ sung tại Điều 35 Luật Tiếp công dân năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật Khiếu nại). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu các quy định chi tiết của Luật khiếu nại về “Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính” như sau:

 • Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại và của Luật sư, trợ giúp viên pháp lý

  Cập nhật: Thứ 3, 21/11/2023  15:01 - Lượt xem: 28

  Luật Khiếu nại năm 2011 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2012, được sửa đổi bổ sung tại Điều 35 Luật Tiếp công dân năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật Khiếu nại). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu các quy định chi tiết của Luật khiếu nại về “Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại và của Luật sư, trợ giúp viên pháp lý” như sau:

 • Hỏi – đáp Tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Cập nhật: Thứ 3, 14/11/2023  11:07 - Lượt xem: 57

  Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây viết tắt là Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg), trong đó quy định cụ thể về tiêu chí; trình tự, thủ tục công nhận, bổ sung, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín; chế độ, chính sách đối với Người có uy tín. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu nội dung cơ bản của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg thông qua Hỏi – đáp dưới đây.

 • Tìm hiểu quy định của pháp luật về giám hộ, Đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ, Đăng ký thay đổi giám hộ

  Cập nhật: Thứ 5, 02/11/2023  14:44 - Lượt xem: 661

  Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trân trọng giới thiệu quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giám hộ; quy định của Luật Hộ tịch năm 2014 (Luật Hộ tịch) về đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ; đăng ký thay đổi giám hộ, như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Cập nhật: Chủ nhật, 20/08/2023  15:00 - Lượt xem: 35

  Ngày 07 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết là Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2022. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, dưới hình thức Hỏi - đáp, như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về mức hỗ trợ nhà ở; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

  Cập nhật: Thứ 7, 19/08/2023  16:09 - Lượt xem: 855

  Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 (sau đây viết là Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu Quy định về mức hỗ trợ nhà ở; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, dưới hình thức Hỏi - đáp, như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

  Cập nhật: Thứ 7, 19/08/2023  15:27 - Lượt xem: 36

  Ngày 07 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 (sau đây viết là Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu Quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, dưới hình thức Hỏi - đáp, như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

  Cập nhật: Thứ 6, 18/08/2023  15:10 - Lượt xem: 37

  Ngày 10 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 (sau đây viết là Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, dưới hình thức Hỏi - đáp như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về cơ chế huy động các nguồn lực khác trong huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

  Cập nhật: Thứ 4, 16/08/2023  08:47 - Lượt xem: 36

  Ngày 10 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết là Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND), Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu Quy định về cơ chế huy động các nguồn lực khác trong huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia dưới hình thức Hỏi - đáp, như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025

  Cập nhật: Thứ 6, 11/08/2023  15:07 - Lượt xem: 33

  Ngày 01 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2023 (sau đây viết là Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu Quy định về phân bổ vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, dưới hình thức Hỏi - đáp, như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về phân bổ vốn ngân sách trung ương, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

  Cập nhật: Thứ 3, 08/08/2023  15:05 - Lượt xem: 30

  Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2022. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu Quy định về phân bổ vốn ngân sách trung ương, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, dưới hình thức Hỏi - đáp, như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia

  Cập nhật: Thứ 6, 04/08/2023  10:34 - Lượt xem: 586

  Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung năm 2023). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu tuyên truyền Quy định về giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia, dưới hình thức Hỏi - đáp, như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về tổ chức quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia

  Cập nhật: Thứ 6, 28/07/2023  14:57 - Lượt xem: 21

  Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị định này được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP)). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu tuyên truyền Quy định về tổ chức quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia dưới hình thức Hỏi - đáp, như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

  Cập nhật: Thứ 4, 19/07/2023  14:48 - Lượt xem: 27

  Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết là Nghị định số 38/2023/NĐ-CP). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu tuyên truyền dưới hình thức: Hỏi - đáp Quy định về cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, như sau:

 • Hỏi - đáp Quy định về cơ chế thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

  Cập nhật: Thứ 3, 18/07/2023  09:13 - Lượt xem: 38

  Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết là Nghị định số 38/2023/NĐ-CP). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu tuyên truyền dưới hình thức: Hỏi - đáp quy định về cơ chế thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, như sau:

 • Tổng số: 137 | Trang: 1 trên tổng số 10 trang