Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chỉnh phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày 30/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm (viết tắt là Nghị định số 99/2022/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2023 và thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Theo đó, Nghị định đã quy định một số nội dung cơ bản như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, cách thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm, tiếp nhận hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm, từ chối đăng ký biện pháp bảo đảm, cụ thể:

Đề cương giới thiệu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09/11/2022; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 09/2022/L-CTN ngày 21/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, trừ quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.