Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Hỏi - đáp Quy định về mức hỗ trợ nhà ở; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 (sau đây viết là Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên soạn tài liệu Quy định về mức hỗ trợ nhà ở; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, dưới hình thức Hỏi - đáp, như sau: