Lâm Bình: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, các cấp, các ngành huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào.

Quyết định số 838/QĐ-HĐPH ngày 26/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Chiêm Hóa

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện