Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Luật Khiếu nại năm 2011 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2012, được sửa đổi bổ sung tại Điều 35 Luật Tiếp công dân năm 2013 (sau đây gọi chung là Luật Khiếu nại). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu các quy định chi tiết của Luật khiếu nại về “Thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính” như sau:

Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 24/6/2023; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 10/2023/L-CTN ngày 03/7/2023; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.