Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình ''Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 - 2030''

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1481/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 2030” (sau đây viết tắt là Quyết định số 1481/QĐ-TTg), theo đó, Thủ tướng đã đề ra 05 giải pháp để thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-TTg như sau:

Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 01/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND). Theo đó Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc và tiêu chí chung để phân bổ vốn ngân sách nhà nước như sau:

Đề cương giới thiệu Luật Cảnh sát cơ động

Luật Cảnh sát cơ động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/6/2022 (sau đây viết tắt là Luật Cảnh sát cơ động); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 03/2022/L-CTN ngày 28/6/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.