• Đề cương tuyên truyền Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021

  Cập nhật: Thứ 6, 14/01/2022  16:06 - Lượt xem: 207

  Luật Phòng, chống ma tuý được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30/3/2021; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 01/2021/L-CTN ngày 09/4/2021; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và thay thế Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).

 • Đề cương tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

  Cập nhật: Thứ 5, 24/06/2021  17:01 - Lượt xem: 196

 • Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

  Cập nhật: Thứ 3, 25/05/2021  17:30 - Lượt xem: 389

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16/11/2020; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 16/2020/L-CTN, ngày 30/11/2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

 • Đề cương giới thiệu Luật Thỏa thuận quốc tế

  Cập nhật: Thứ 3, 25/05/2021  17:30 - Lượt xem: 398

  Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020 (sau đây viết tắt là Luật thỏa thuận quốc tế); Chủ tịch nước ký Lệnh Công bố số 13/2020/L-CTN ngày 27/22/2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021; Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

 • Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung của luật xử lý vi phạm hành chính

  Cập nhật: Thứ 5, 20/05/2021  17:25 - Lượt xem: 562

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 15/2020/L-CTN ngày 27/11/2020; Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (sau đây viết tắt là Luật năm 2020).

 • Đề cương giới thiệu Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  Cập nhật: Thứ 2, 10/05/2021  14:53 - Lượt xem: 381

  Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ10 thông qua ngày 13/11/2020 (viết tắt là Luật năm 2020); Chủ tịch nước ký Lệnh Công bố số 14/2020/L-CTN ngày 27/11/2020; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và thay thế Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

 • Đề cương giới thiệu Luật Cư trú năm 2020

  Cập nhật: Thứ 2, 10/05/2021  14:48 - Lượt xem: 309

  Luật Cư trú được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11//2020 (viết tắt là Luật cư trú năm 2020); Chủ tịch nước ký Lệnh Công bố số 12/2020/L-CTN ngày 27/11/2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 và thay thếLuật Cư trú năm 2006.

 • Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang