• Đề cương giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022

  Cập nhật: Thứ 6, 12/05/2023  13:00 - Lượt xem: 763

 • Đề cương giới thiệu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

  Cập nhật: Thứ 4, 10/05/2023  15:23 - Lượt xem: 1122

  Luật Thực hiện dân chủ ởcơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022 (sau đây viết tắt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 10/2022/L-CTN ngày 21/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

 • Đề cương giới thiệu Luật Khám, chữa bệnh năm 2023

  Cập nhật: Thứ 5, 13/04/2023  10:04 - Lượt xem: 1303

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ2 thông qua ngày 09/01/2023 (sau đây viết tắt là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm2023); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 01/2023/L-CTN ngày 09/01/2023; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024 và thay thế Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại khoản 6 Điều 57 Luật Quy hoạch năm 2017.

 • Đề cương giới thiệu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

  Cập nhật: Thứ 6, 31/03/2023  21:06 - Lượt xem: 803

  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09/11/2022; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 09/2022/L-CTN ngày 21/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, trừ quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

 • Đề cương giới thiệu Luật Dầu khí năm 2022

  Cập nhật: Thứ 6, 31/03/2023  15:12 - Lượt xem: 392

  Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022 (sau đây viết tắt là Luật Dầu khí năm 2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 11/2022/L-CTN ngày 25/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2000/QH10, Luật số 10/2008/QH12 và Luật số 35/2018/QH14.

 • Luật phòng chống rửa tiền

  Cập nhật: Thứ 3, 21/03/2023  10:54 - Lượt xem: 1013

 • Đề cương giới thiệu Luật Thanh tra năm 2022

  Cập nhật: Thứ 7, 18/03/2023  16:43 - Lượt xem: 1441

  Luật Thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022 (sau đây viết tắt là Luật Thanh tra năm 2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 11/2022/L-CTN ngày 25/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Thanh tra số 56/2010/QH12.

 • Đề cương giới thiệu Luật Cảnh sát cơ động

  Cập nhật: Thứ 2, 28/11/2022  08:50 - Lượt xem: 560

  Luật Cảnh sát cơ động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14/6/2022 (sau đây viết tắt là Luật Cảnh sát cơ động); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 03/2022/L-CTN ngày 28/6/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

 • Đề cương giới thiệu Luật Thi đua, khen thưởngnăm 2022

  Cập nhật: Thứ 2, 28/11/2022  08:44 - Lượt xem: 714

  Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022 (sau đây viết tắt là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 04/2022/L-CTN ngày 28/6/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

 • Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

  Cập nhật: Thứ 2, 28/11/2022  08:34 - Lượt xem: 410

  Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/6/2022 (sau đây viết tắt là Luật năm 2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 07/2022/L-CTN ngày 28/6/2022; Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từngày 14/01/2022, quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từngày 14/01/2024.

 • Đề cương giới thiệu Luật An ninh mạng và Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

  Cập nhật: Thứ 7, 05/11/2022  14:14 - Lượt xem: 397

  Ngày 12 tháng 6 năm 2018, tại kỳ họp thứ 5,Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 06/2018/L-CTN ngày 25/6/2018; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Ngày 15/8/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng, có hiệu lực từ ngày 01/10/2022.

 • Đề cương giới thiệu Luật kinh doanh bảo hiểm

  Cập nhật: Thứ 7, 15/10/2022  16:30 - Lượt xem: 659

  Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 và thay thế Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 06/2022/L-CTN ngày 28/6/2022.

 • Đề cương giới thiệu Luật Điện ảnh

  Cập nhật: Thứ 5, 29/09/2022  16:27 - Lượt xem: 234

  Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ3 thông qua ngày 15/6/2022 (sau đây viết tắt là Luật Điện ảnh năm 2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 05/2022/L-CTN ngày 28/6/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

 • Đề cương tuyên truyền Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021

  Cập nhật: Thứ 6, 14/01/2022  16:06 - Lượt xem: 2067

  Luật Phòng, chống ma tuý được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30/3/2021; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 01/2021/L-CTN ngày 09/4/2021; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và thay thế Luật Phòng, chống ma tuý năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).

 • Đề cương tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

  Cập nhật: Thứ 5, 24/06/2021  17:01 - Lượt xem: 1132

 • Tổng số: 20 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang