Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 34/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 07/02/2024
2 129/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024 05/02/2024
3 153/QĐ-BTP Quyết định Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các văn bản, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật năm 2024 02/02/2024
4 01/2024/TT-BTP Quyết định Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm 01/02/2024
5 77/QĐ-UBND Quyết định Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần 27/01/2024
6 544/QĐ-UBND Quyết định Quyết định giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2024 31/12/2023
7 545/QĐ-UBND Quyết định Quyết định giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024 31/12/2023
8 6624/UBND-NC Công văn Về số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP hưởng lương từ NSNN trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024 31/12/2023
9 278/KH-UBND Kế hoạch Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 31/12/2023
10 92-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 29/12/2023
11 272/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024 29/12/2023
12 6357/UBND-NC Công văn Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023 18/12/2023
13 124/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên 18/12/2023
14 30/2023/QĐ-UBND Quyết định Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/12/2023
15 122/KH-STP Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn 13/12/2023
16 262/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng thủ dân sự 13/12/2023
17 89-HD/BTGTU Quyết định Hướng dẫn tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 12/12/2023
18 6225/UBND-NC Công văn Về việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác CCHC năm 2023 11/12/2023
19 58/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 07/12/2023
20 60/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 07 dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 07/12/2023
12345