Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
Số - ký hiệu: 07/2022/TT-BT Ngày ban hành: 01/11/2022
Thể loại văn bản: Thông tư Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - Công chức, viên chức
Trích yếu: quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 696/QĐ-VPCP Quyết định Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cáu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ 16/11/2023
2 5378/UBND-THCBKS Công văn Về việc rút nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 30/10/2023
3 404/QĐ-UBND Quyết định Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025 24/10/2023
4 638/QĐ-UBND Quyết định Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 21/06/2023
5 379/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023 26/04/2023
6 20/NQ-CP Nghị quyết Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 17/02/2023
7 47/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc;Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giai đoạn 2022-2026 15/02/2023
8 239/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ hống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị 31/12/2022
9 12/2022/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đon vị sự nghiệp công lập 30/12/2022
10 12-QĐ/TU Quy định Quy định về luân chuyển cán bộ 12/12/2022
11 1497/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2021 13/10/2022