Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024
Số - ký hiệu: 335/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/04/2024
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - Công chức, viên chức
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 6624/UBND-NC Công văn Về số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP hưởng lương từ NSNN trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024 31/12/2023
2 545/QĐ-UBND Quyết định Quyết định giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2024 31/12/2023
3 544/QĐ-UBND Quyết định Quyết định giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2024 31/12/2023
4 6357/UBND-NC Công văn Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023 18/12/2023
5 30/2023/QĐ-UBND Quyết định Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/12/2023
6 09-HD/BTCTU Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý 22/11/2023
7 08-HD/BTCTU Hướng dẫn Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang 22/11/2023
8 696/QĐ-VPCP Quyết định Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cáu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ 16/11/2023
9 5378/UBND-THCBKS Công văn Về việc rút nhân sự làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 30/10/2023
10 404/QĐ-UBND Quyết định Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025 24/10/2023
11 638/QĐ-UBND Quyết định Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 21/06/2023
12 379/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023 26/04/2023
13 20/NQ-CP Nghị quyết Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 17/02/2023
14 47/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc;Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giai đoạn 2022-2026 15/02/2023
15 239/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ hống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị 31/12/2022
16 12/2022/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đon vị sự nghiệp công lập 30/12/2022
17 12-QĐ/TU Quy định Quy định về luân chuyển cán bộ 12/12/2022
18 07/2022/TT-BT Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp. 01/11/2022
19 1497/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2021 13/10/2022