Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Một số nội dung cơ bản của Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chỉnh phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày 30/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm (viết tắt là Nghị định số 99/2022/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2023 và thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Theo đó, Nghị định đã quy định một số nội dung cơ bản như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, cách thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm, tiếp nhận hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm, từ chối đăng ký biện pháp bảo đảm, cụ thể:

Quy định của pháp luật tiếp cận thông tin về công khai thông tin

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (sau đây viết là Luật Tiếp cận thông tin năm 2016). Ngày 23/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin (sau đây viết tắt là Nghị định số 13/2018/NĐ-CP). Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang giới thiệu quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP về Công khai thông tin thông qua Hỏi – đáp dưới đây.